ALGEMENE VOORWAARDEN LINDSAY’S LIGHTHOUSE

  1. Bij het plaatsen van een reservatie via de website of ter plaatse verklaart de cliente kennis genomen te hebben van de onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden
  • Alle bestellingen kunnen worden geannuleerd binnen de 14 dagen na de bestelling. Ziekte en onvoorziene omstandigheden zijn geen uitzondering op onze anulatievoorwaarden
  • De gevraagde voorschotten voor de lessen dienen binnen 14 dagen na inschrijving betaald te zijn. Voorschotten worden niet terugbetaald, maar kunnen wel eenmalig verplaatst worden naar een andere activiteit
  • Cursusgeld wordt niet terugbetaald, wanneer de client afziet na 14 dagen na de inschrijving. Wanneer de client afhaakt tijdens een cursus of niet komt opdagen, wordt het betaalde voorschot of bedrag niet terugbetaald
  • Bij niet-betaling van de factuur 15 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente verschuldigd van 1% per maand en een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 40,00 en een maximum van € 1.500,00. Deze clausule is wederkerig.
  • LINDSAY’S LIGHTHOUSE heeft het recht lessen en opleidingen te verplaatsen of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat enige schadevergoeding van de klant kan worden geëist.  Bij annulatie of overmacht door LINDSAY’S LIGHTHOUSE heeft de client het recht te annuleren, en worden de door hem betaalde bedragen binnen de 30 dagen na annulatie terugbetaald
  • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van LINDSAY’S LIGHTHOUSE bevoegd. LINDSAY’S LIGHTHOUSE behoudt zich nochtans het recht voor de betwiste zaak voor te leggen aan de plaatselijke rechtbank van de verweerder.